Göcsej-Hegyhát LEADER egyesület

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.
Honlap
Hírek

Figyelmeztetés LEADER TK 3 kifizetési kérelem beadásáról

Nyomtatás

Tisztelt LEADER TK3 Nyertesek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy számos, az első döntési körben jóváhagyott támogatási kérelem esetében hamarosan lejár a 6 hónapos kifizetési kérelem beadási határidő építési beruházások, gépbeszerzések, illetve eszközbeszerzések vonatkozásában.

Kérjük, ügyeljenek a 6 hónapos határidőre, mert annak be nem tartása szankció(ka)t von(hat) maga után!

Amennyiben segítségre van szükségük vagy kérdésük van, állunk rendelkezésükre akkreditált irodánkban (8912 Nagypáli, 030/2 hrsz.), illetve telefonon vagy emailben!

Üdvözlettel: a GHLE munkaszervezete

 

2014-2020 közötti HFS tervezési terület jóváhagyása

Nyomtatás

Tisztelt Tagságunk!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) a Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület 2014. március 3-án kelt HFS tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelmet jóváhagyta az alábbi 47 település részvételével:

Alsónemesapáti

Bagod

Dobronhegy

Egervár

Csöde

Gombosszeg

Gősfa

Hagyárosbörönd

Hottó

Vasboldogasszony

Keménfa

Iborfia

Lakhegy

Ozmánbük

Kustánszeg

Kispáli

Salomvár

Kávás

Nagypáli

Vaspör

Lickóvadamos

Vöckönd

Zalacséb

Milejszeg

Zalaistvánd

Zalaháshágy

Németfalu

Nemesapáti

Zalaszentgyörgy

Ormándlak

Nagykutas

Zalaboldogfa

Pálfiszeg

Pethőhenye

Teskánd

Nagylengyel

Petrikeresztúr

Becsvölgye

Zalaegerszeg (külterülettel)

Gyűrűs

Babosdöbréte

Gellénháza

Böde

Boncodfölde

Kiskutas

Zalalövő

Csonkahegyhát

 

Az IH - a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bevonásával - az értékelése során megállapította, hogy a Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület (HFS tervezési terület) előzetes elismeréséről szóló 5/2014. (II. 6.) IH Közlemény szerinti feltételeknek megfelel.

Üdvözlettel: a GHLE munkaszervezete

 

LEADER 2013 és IKSZT 2013 rendeletek módosítása

Nyomtatás

Tisztelt LEADER 2013 és IKSZT 2013 Pályázók!

2014. április 3-án megjelent a Magyar Közlöny 2014. évi 50. számában a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Ebben módosításra került a 35/2013. (V 22.) VM rendelet [LEADER 2013], illetve a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet [IKSZT 2013] az alábbiak szerint:

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása
4. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (a továbbiakban: R4.) 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során a 13. § (2) bekezdés és a 15. § (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”
(2) Az R4. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyibena 3. § (9) bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a Vhr. 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem.”

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása
5. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (a továbbiakban: R5.) 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab, egymástól független árajánlatadótól származó, a (2) bekezdésnek megfelelő, legfeljebb egy hónappal a módosítási kérelem benyújtása előtt kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.”
(2) Az R5. 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az 1. és 2. célterület esetében a gépjárműtípus módosítására az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépjárműtípussal egyenértékű gépjárműtípus beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépjárműtípust, amely a gépjármű katalógusban – a támogatási határozatban szereplő gépjárműtípussal – azonos „Gépjármű adatok” besorolásban található.”
(3) Az R5. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, mentesül a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítése alól, és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nyújthat be kifizetési kérelmet.”
(4) Az R5. a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet] megállapított 8. § (9) bekezdését, valamint 14. § (4) bekezdését a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

Üdvözlettel: a GHLE munkaszervezete

 

Gyakori hibák a kifizetési kérelmek benyújtása során

Nyomtatás

A típushibák elkerülésének érdekében fontos a vonatkozó jogszabályok és a közlemény alapos tanulmányozása.

• A kifizetési kérelemben csak az vezethető fel, ami megvalósításra került, összhangban a támogatási határozat elfogadott kiadási tételeivel.
• Sok esetben nem kerülnek benyújtásra a kötelezően csatolandó mellékletek, mint pl. teljesítésigazolás, bankbizonylat, stb.
• A hiánypótlásra megadott időt nem lehet túllépni egy nappal sem, és nem lehet rá hosszabbítást kérni.
• Sok probléma van a benyújtott számlákkal. A számla helyességéért a befogadó felel, csak szabályos számla fogadható be. Jellemző hibák, hogy a készpénzes számlákon hibás az ÁFA tartalom, ami 25 és 27-%-os ÁFA mértéknél vagy 20, vagy 21,26% lehet. Gyakori hiba, hogy a számlán összekeverik az ÁFA mentes és 0% adó fogalmát. A számlahelyesbítések sem felelnek meg minden esetben a jogszabályban előírtaknak.
• Gyakori probléma az is, hogy nincs összhang a bizonylatok között. A teljesítés időpontja (fizikai teljesítés, nem pénzügyi teljesítés) egyéb bizonylat alapján (átadás/átvétel, tejesítés igazolás, szerződés, stb. ) eltér a számlán szereplő teljesítési időponttól.
• Kifizetési kérelem esetén a felmérési vagy az építési napló nincs összhangban a számlarészletezővel.
• Helyszíni ellenőrzések során tapasztalt hiba, hogy eszközbeszerzés esetén nincs tárgyi eszköz karton vezetve az adott nem kisértékű eszköz(ök)höz.
• Amennyiben nem a pályázatban szereplő árajánlattevő a kivitelező/szolgáltató, akkor nem csatol az ügyfél újabb árajánlatot a kifizetési kérelemhez.
• Amennyiben nem a pályázatban szereplő, de azonos műszaki tartalmú árajánlatos tétel kerül beszerzésre, akkor nem csatol az ügyfél újabb két db árajánlatot a kifizetési kérelemhez.
• Ha az árajánlatadók nem változtak a támogatási kérelemhez képest, a kifizetési kérelemhez nem csatolnak árajánlatos tétel bejelentő lapot.
• Az ügyfél a támogatási határozatban jóváhagyott eszközök helyett 1 db többfunkciós eszközt vásárol és az eszközök támogatását az egy többfunkciós eszközre kívánja igénybe venni. A támogatási határozatban jóváhagyott darabszámnak egyeznie kell a kifizetési kérelemben elszámolni kívánt darabszámmal, ellenkező esetben arányosítás történik.
• A határozatban jóváhagyott eszközök darabszámát csökkentve, magasabb egységáron megvásárolt eszközökre kívánja a teljes támogatást igénybe venni.
• Elektronikus felület helytelen kitöltése (pl. Kiadási tételazonosítók helytelen feltüntetése)
• Papíralapon nyújtják be a kérelmet a korábbi benyújtási időszak formanyomtatványain.
• Építési, ill. felmérési naplók nem kerülnek csatolásra, és sok esetben nem tartalmazzák a műszaki ellenőr és a műszaki vezető ellenjegyzését.
• Felmérési naplóban szereplő mértékegységek nem követik az Építési Normagyűjteményt, illetve sok esetben a Számlarészletezővel sem egyeznek.
• A projekt a pályázat befogadását követően kezdhető meg saját felelősségre, a kifizetési kérelemhez benyújtott dokumentumok mindegyikén ennél későbbi dátum kell, hogy szerepeljen.

{Forrás: http://www.mezofoldihid.hu/images/uploaded/File/Hirlevel_2014/MHTE_Hirlevel_marcius%202014.pdf}

 

Figyelemfelhívás LEADER nyertes pályázók részére

Nyomtatás

Tisztelt Nyertesek!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott LEADER nyertes pályázóknak hamarosan be kell nyújtaniuk az első kifizetési kérelmüket, ezért az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmüket!

Amennyiben a támogatási határozattal jóváhagyott művelet nem kizárólag a jogcímrendelet (35/2013. (V. 22.) VM rendelet) 2. § (3) bekezdés d)-f) pontjára (rendezvény, képzés, tanulmány) irányul, úgy a Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a határozat kézhezvételétől számított hat hónapos határidő lejártakor kifizetési időszak éppen nincs nyitva, úgy legkésőbb a megelőzően nyitva álló időszak utolsó napjáig köteles a fentieknek megfelelő kifizetési kérelem benyújtására. FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Az első kifizetési kérelem határidőn túli benyújtása a kérelem elutasítását, továbbá a támogatási jogosultság megszüntetését vonja maga után. Az első kifizetési kérelem határidőben történő benyújtása esetén is csak akkor tekinthető teljesítettnek a feltétel, ha a benyújtott kifizetési kérelem alapján az MVH kifizetési határozatában jóváhagy nem csak egyéb elszámolható kiadást is, és a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámol.

Felhívjuk szíves figyelmét , hogy kifizetési kérelmet jogerős támogatási határozat birtokában, kizárólag elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül nyújthat be. A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31. napjáig meg kell valósítani. Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követően legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtania. 2015. január 31. napja után azonban kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne. 

Építési beruházás esetén már a beruházás megkezdését megelőzően javasoljuk az MVH honlapján elérhető „Tájékoztató az építéssel járó beruházások helyszíni ellenőrzései során feltárt hibákról” elnevezésű dokumentum tanulmányozását annak érdekében, hogy az elszámolás és a művelet megvalósítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Építési beruházás esetén műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése kötelező. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet. Ezen kötelezettségek utólagosan nem pótolhatók. Műszaki ellenőr alkalmazásának elmulasztása esetén a jóváhagyott támogatási összeg 10%-kal csökkenthető, építési napló vezetésének elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.

Az 1 500 000 forint jóváhagyott elszámolható kiadási összeget meg nem haladó, nem építési engedély köteles építési beruházás esetén műszaki ellenőr alkalmazását az MVH felé nem kell igazolni.

Üdvözlettel: a GHLE munkaszervezete

Módosítás dátuma: 2014. április 02. szerda, 11:25
 

Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából

Nyomtatás

Tisztelt Nyertes Pályázók!

2014. március 6-án került közzétételre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján egy ügyféltájékoztató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való igénybevételének – az ágazati jogszabályok miatt – megváltozó feltételeihez kapcsolódóan.

Elérés: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/tajekoztato_az_epitesi_beruhaz_20140306_1043067

Üdvözlettel: a GHLE munkaszervezete

 

Pénz, de honnan konferencia Szombathelyen (2014.04.10.)

Nyomtatás

Kedves Érdeklődők!

2014. április 10-én ismét PDH - Pénz, de honnan konferencia lesz Szombathelyen.

Infók honlapunkon a Dokumentumtár mappában található "PDH - Pénz, de honnan roadshow (2014.04.10. - Szombathely) mappában olvashatók.

Üdvözlettel: a GHLE munkaszervezete

 

Programajánló: színpadon a Varnyú Country Együttes!

Nyomtatás

 

Rendezvények felsőfokon!

 

Hang, fény- színpadtechnika
altTisztelt Műsorszervező!

Hallott már a Varnyú Country Együttesről?

Zenekarunk fennállása óta 14 országban koncertezett, rádió és TV műsorok szereplője volt.


Állandó vendége hazai fesztiváloknak, borheteknek, városi és céges rendezvényeknek, falunapoknak.

A Varnyú Country Együttes megújult koncertprogramokat kínál:

  • Játsszunk együtt” gyermekműsor - táncverseny, daltanítás, ugróbajnokság, számolóverseny és még sok más közös móka.
  • Tábortűzi Dalaink” - felnőtteknek szóló country koncert – hazai slágerek, Tolcsvay, Fonográf, Bojtorján, 100Folk nótákkal fűszerezve.
Élő, 1 órás koncertek, jellemzően interaktív „tábortűzi hangulatot” idéző, lendületes programok, közös énekléssel, énekeltetéssel. 
 
A zenekar koncerttel kapcsolatosegyedi ajánlatáért és egyéb rendezvénytechnikai szolgáltatásaink miatt hívjon bennünket, látogasson el weboldalunkra!
 
 
 
Weboldal: www.ahangado.com*

 

 

Májusi események

Nyomtatás

2014 áprilisában a következő eseményekre, rendezvényekre hívjuk fel figyelmüket HACS-unk területén:

- Színes selymek, fodrok, csipkék kiállítás (Zalaegerszeg, 2014. március 12. - május 18.)
- "Burma csodálatos világa" fotókiállítás (Zalaegerszeg, 2014. április 18. - június 7.)
- III. Pálinka és Mangalica Majális (Zalaegerszeg, 2014. április 30. - május 4.) 
- Bödei Sportnap (Böde, 2014. május 1.) {LEADER TK 3 RENDEZVÉNY}
- VI. Történelmi Játékok (Zalatárnok, 2014. május 2.) {LEADER TK 3 RENDEZVÉNY}
- Falunap Pácsonyban (Pácsony, 2014. május 10.) {LEADER TK 3 RENDEZVÉNY)}
- XX. Egerszeg Fesztivál (Zalaegerszeg, 2014. május 10. - május 18.)
- Megemlékezés Kávás Hősi halottairól (Kávás, 2014. május 11.) {LEADER TK 3 RENDEZVÉNY}
- "Közös dolgaink" kiállítás (Zalaegerszeg, 2014. május 13. - június 6.)
- Népi mesterségek és Hagyományok Találkozója (Gősfa, 2014. május 17.) {LEADER TK 3 RENDEZVÉNY}
- Bagolytúra a Kávási Sportegyesület szervezésében (Kávás, 2014. május 24.) {LEADER TK 3 RENDEZVÉNY}
- Kulturális hagyományőrző nap Kispáliban (Kispáli, 2014. május 24.) {LEADER TK 3 RENDEZVÉNY}
- Helyi biopiac naturális körülmények között - harmadik állomás (Nagypáli, 2014. május 25.) {LEADER TK 2 - KOMPLEX - RENDEZVÉNY}
- Hegyhát íze fesztivál (Oszkó, 2014. május 25.) {LEADER TK 2 - KOMPLEX - RENDEZVÉNY}
- "Átjáró - Másként" rendezvény (Gersekarát - 2014. május 31.)

Részletek honlapunkon olvashatók az Eseménynaptár menüpont alatt.

Módosítás dátuma: 2014. május 29. csütörtök, 08:36
 


4. oldal / 32